Aldente

Aldente Reklamebyrå

Generelle avtalevilkår

 1. Tilbudet er gyldig 30 dager fra dags dato.
 2. Alle priser er eks. mva.
 3. Endringer utover tilbudet som genererer tilleggsarbeid, faktureres med gjeldende timepris. Eventuelle endringer/avvik i pris vil bli meddelt kunden skriftlig og skal godkjennes av kunden før arbeidet fortsetter.
 4. Varer leveres fritt innenfor Stavanger-området om ikke annet er oppgitt.
 5. Byrået leser korrektur, men kunden har ansvaret etter at godkjenning er gitt. Vi inkluderer inntil 2-3 korrekturrunder, korrektur utover dette faktureres med gjeldende timepris pr. løpende time.
 6. Teknisk materiell utgjør 3 % av byråhonorar.
 7. Det er 14 dagers betalingsfrist om ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Aldente forbeholder seg retten til å kreve forskuddsbetaling av honorar, utlegg og andre omkostninger.
 8. Omkostninger og utlegg som Aldente forskutterer på vegne av kunden, vil normalt bli fakturert sammen med honorarkravet. Dette vil bli spesifisert på fakturaene.
 9. Foto innkjøpt fra billedbyrå eller fotograf, er kun kalkulert med bruksrett for dette enkeltstående oppdraget. Ved bruk av samme foto i annen trykksak/media eller opptrykk kan dette bli belastet nye bruksrettigheter.
 10. Budsjettet forutsetter at prosjektet gjennomføres iht. oppsatte fremdriftsplan. Ved utsettelser/stopp må det påregnes at det vil påløpe flere timer.
 11. Det tas forbehold om endringer i råvarepriser (gjelder priser på trykking).
 12. Aldente har påslag på underleveranser.
 13. Dersom oppdraget omfatter Web hosting / supportavtaler så vil dette bli fakturert på årlig basis fra og med lanseringsdato. Oppsigelsestid er 3 mnd. Avtalen løper inntil oppsigelse finner sted.
 14. Dersom oppdraget avsluttes fra kundens side før ferdigstillelse har funnet sted, har Aldente rett til å fakturere 50% av gjenstående kontraktssum.
 15. Reklamasjoner må skje senest 10 dager fra fakturadato.
 16. Aldente beholder alle opphavsrettigheter og andre rettigheter til eget arbeid, jfr. Åndsverklovens bestemmelser. Oppdragsgiver har rett til å utnytte sluttleveransen som er godkjent iht punkt 3 i Norge for en periode på 2 år fra ferdigstillelse. Oppdragsgivers rettigheter gjelder bruk i de medier og på de måter som byråets arbeid er ment brukt i henhold til oppdragsbekreftelsen.
 17. Aldente har taushetsplikt om alle forretnings- og driftsforhold som vi får kjennskap til om kunden og som ikke er offentlig kjent. Aldente plikter å gjøre sitt personell kjent med dette.
 18. De generelle avtalevilkårene sendes kunden i forbindelse med budsjett/samarbeidskontrakt. Disse vilkårene anses vedtatt av kunden.